Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Belangrijke mededeling m.b.t. de GAV van 22/04/2020

Gereglementeerde informatie

Belangrijke mededeling betreffende het houden van de Algemene Vergadering van 22 april 2020

Naar aanleiding van de inperkings- en “social distancing” maatregelen die werden opgelegd ten gevolge van de verspreiding van het Covid 19 coronavirus, laat het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 onder meer toe de algemene vergaderingen te laten doorgaan, maar dan wel op een manier die verenigbaar is met de maatregelen die werden getroffen naar aanleiding van de pandemie en waarbij de aandeelhouders vragen kunnen stellen en hun stemrecht kunnen uitoefenen.

Conform dit Koninklijk Besluit heeft de Raad van Bestuur van de vennootschap besloten de voorwaarden voor het houden van de Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2020 als volgt te wijzigen:

  • De datum van de gewone algemene vergadering van Compagnie du Bois Sauvage blijft behouden op 22 april 2020 om 10.30 uur. Zij zal echter plaatsvinden achter gesloten deuren volgens procedures die verenigbaar zijn met de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de Covid-19-pandemie (artikel 6, lid 2 van het KB).
  • De registratieformaliteiten blijven identiek aan die welke door de onderneming werden gepubliceerd in haar persbericht van 20 maart 2020
  • Aandeelhouders kunnen hun vragen alleen schriftelijk stellen en via elektronische weg naar info@bois-sauvage.be. Deze vragen moeten uiterlijk op 16 april 2020 voor 14.00 uur op dit e-mailadres zijn ontvangen. De schriftelijke antwoorden zullen op de website van de vennootschap worden gepubliceerd onder de rubriek "Algemene Vergaderingen/Andere Documenten" alvorens te stemmen over de verschillende punten op de agenda van de gewone Algemene Vergadering van 22 april 2020.
  • Aandeelhouders kunnen hun stemrecht alleen uitoefenen bij schriftelijke volmacht. Volmachten en steminstructieformulieren zijn sinds 20 maart 2020 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.bois-sauvage.be) onder de rubriek "Algemene Vergaderingen/Bijeenroeping en annexen". Aandeelhouders die hun volmacht en steminstructies nog niet hebben ingezonden, worden verzocht dit uiterlijk op 16 april 2020 voor 14.00 uur te doen per e-mail naar info@bois-sauvage.be, of per post naar Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel (België). Alleen volmachten gedateerd en ondertekend met de handgeschreven vermelding "goed voor volmacht" zijn geldig.

De Raad van Bestuur dankt de aandeelhouders van de vennootschap voor hun begrip en verzekert hen steeds het grootste belang te hechten aan de eerbiediging van hun rechten.

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig