PRIVACY VERKLARING

Ter bescherming van de privacy legt de algemene gegevensbeschermingsverordening van 27 april 2016 (=GDPR in het Engels, van toepassing vanaf 25 mei 2018) strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven in de verwerking van persoonsgegevens (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en intrekking Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming)).

 

VERZAMELDE PERSOONLIJKE IDENTIFICATIE-INFORMATIE

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunt u ertoe geleid worden vrijwillig en bewust informatie te delen, bijvoorbeeld door berichten of vragen te sturen via deze site, of door u op onze nieuwsbrieven in te schrijven.

 

CONFORM DATABEHEER EN -BEHOUD

Uw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden in onze database als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Deze data worden bewaard op onze server op de sociale zetel in de Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel België, alsook op onze webhost Wikafi bvba.

We verbinden ons ertoe deze informatie niet te delen met andere organisaties noch commerciële noch voor andere doeleinden en ze niet te verstrekken aan commerciële databases.

Bovendien leveren wij geen persoonlijke gegevens aan partijen buiten de EU.

Van zodra u zich uitschrijft uit onze newsletters worden uw gegevens gewist.

 

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

Deze gegevens worden enkel verzameld in het kader van de specifieke activiteiten van Compagnie du Bois Sauvage.

U kunt op elk moment een copie van uw persoonlijke gegevens vragen. Bovendien hebt u steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik ervan.

U kunt ons ook vragen uw persoonlijke gegevens aan te passen.

 

VEILIGHEID VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE

We verbinden er ons toe onze systemen naar beste vermogen te beveiligen.

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen (artikel 32 van de RGPD).

We nemen alle noodzakelijke maatregelen opdat deze informatie op een veilige manier behandeld wordt. Nochtans kan geen enkele overdracht van gegevens op Internet 100% gegarandeerd worden. Bijgevolg kunnen we – ondanks de inspanningen gedaan om uw persoonlijke gegevens te beschermen – de veiligheid van de doorgegeven informatie niet 100% garanderen.

 

TOEGANG, AANPASSING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Elke gebruiker die op deze site direct of indirect nominatieve informatie plaatst beschikt over de volgende rechten wat persoonlijke gegevens betreft:

  • Recht op informatie en toegang: U kunt de nominatieve informatie opvragen die op u betrekking heeft. (GDPR art. 15);
  • Recht op rechtzetting: U kunt de rechtzetting vragen van de nominatieve informatie die op u betrekking heeft. U kunt zo de eventuele onnauwkeurigheden corrigeren en onvolledige gegevens vervolledigen (GDPR art. 16);
  • Recht op het wissen (“recht op vergeten”): U kunt vragen om uw persoonlijke gegevens volledig uit onze database te wissen (GDPR art. 17);
  • Recht op de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens: U kunt zich verzetten tegen het gebruik van nominatieve informatie die op u betrekking heeft (GDPR art. 18);
  • Recht op de overdraagbaarheid van gegevens: U kunt de persoonlijke gegevens verkrijgen die op u van toepassing zijn (GDPR art. 20);
  • Recht op verzet: U kunt zich verzetten tegen praktijken van prospectie van direct marketing en profilering tenzij Compagnie du Bois Sauvage kan bewijzen over geldige of dwingende redenen te beschikken voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden (GDPR art. 21 & 22).

Als u klachten hebt over de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen wij u om rechtstreeks contact met ons op te nemen.

U hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

ONS CONTACTEREN ?

We zijn beschikbaar:

  • via het contactformulier;
  • telefonisch: +32 2 227 51 50;
  • per post: Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel – België.